Warunki gwarancji dla podłóg laminowanych

1. Gwarant

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, 56759 Kaisersesch – producent paneli podłogowych – udziela następującej gwarancji na zakupione elementy podłogowe. Gwarancja ta jest niezależna od uprawnień ustawowych z tytułu rękojmi.

2. Okres gwarancji

Okres gwarancji zależy od odpowiedniej kategorii produktu, serii produktów oraz właściwości technicznych i przeznaczenia zakupionego produktu. Okres gwarancji znajduje się na karcie produktu. Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od daty wystawienia faktury i zakupu produktu przez podmiot uprawniony do gwarancji.

W przypadku wystąpienia świadczenia gwarancyjnego, okres gwarancji nie ulega przedłużeniu. Wykonanie świadczenia gwarancyjnego nie oznacza rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego.

3. Zakres i świadczenia w ramach niniejszej gwarancji producenta

3.1 Gwarancja obejmuje:

uszkodzenia w wyniku ścierania, podatność na plamy, trwałość koloru oraz system blokowania w przypadku użytku prywatnego i niewielkiej ekspozycji w toku użytku komercyjnego.

W przypadku wystąpienia szkody w okresie gwarancyjnym, producent zapewnia wykonanie jednego z następujących, wybranych przez siebie świadczeń w ramach niniejszej gwarancji:

 • bezpłatne zapewnienie równowartościowych paneli podłogowych w celu wymiany uszkodzonej powierzchni;
 • rekompensatę pieniężną.

 

Panele zastępcze zostaną wysłane do pierwotnego punktu sprzedaży. Jeżeli naprawa lub wymiana paneli będzie nieproporcjonalna, gwarant dokona proporcjonalnego zwrotu kosztów. Świadczenie to oparte jest na aktualnej wartości danych paneli podłogowych. Aktualna wartość liczona jest w zależności od wieku danej podłogi w stosunku do okresu gwarancji. W zależności od udzielonej gwarancji świadczenie zastępcze zmniejsza się corocznie (np. 15 lat gwarancji  zmniejsza się rocznie o 1/15; 25 lat gwarancji  zmniejsza się rocznie o 1/25). W przypadku reklamacji klient pokrywa różnicę między aktualną a nową wartością. W takim przypadku gwarancja nie obejmuje jednak roszczeń związanych z przejęciem kosztów demontażu, montażu, ponownej instalacji, transportu, przechowywania, kosztów podróży/hotelu oraz usunięcia uszkodzonej powierzchni. Koszty pokrywa kupujący. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód następczych, nietypowych lub wynikających z zaniedbania. W niektórych krajach niedozwolone jest wykluczenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub kolejnych. W takich przypadkach powyższe wyłączenia lub ograniczenia nie mają zastosowania.

Jeśli reklamowany wzór nie jest już dostępny u producenta, zapewniony zostanie odpowiedni zamiennik z aktualnego asortymentu dostaw.

Udzielona gwarancja ogranicza się do wad ukrytych. Są to wady, które nie były widoczne przed lub w trakcie montażu podłogi laminowanej.

3.2 Warunki gwarancji w przypadku:

3.2.1 Ścieranie

Przez ścieranie w rozumieniu niniejszej gwarancji rozumie się całkowite przetarcie warstwy dekoracyjnej na powierzchni wynoszącej co najmniej 1 cm². W przypadku przetarcia z gwarancji wyłączone są ślady przetarcia na krawędziach desek.

3.2.2 Podatność na plamy

W przypadku niskiego brudzenia CLASSEN udziela gwarancji zgodnie z oraz w granicach normy EN 438-2, pod warunkiem, że przestrzegane są specyficzne dla produktu wytyczne dotyczące użytkowania i pielęgnacji. Nieprzestrzeganie tych wytycznych spowoduje wyłączenie świadczenia gwarancyjnego. Wytyczne dotyczące pielęgnacji znajdują się na stronie: https://classengroup.com/wp-content/uploads/2020/09/pflegehinweise.pdf. https://classengroup.com/wp-content/uploads/2020/09/pflegehinweise.pdf

3.2.3 System blokowania megaloc / megaloc aqua protect

Gwarantujemy stabilność profilu w przypadku profesjonalnego montaż i stosowania wytycznych zawartych w instrukcji montażu bez wyłamywania podstawowych elementów blokujących.

3.2.4 Rozszerzone warunki gwarancji na podłogi laminowane z powłoką megaloc aqua protect

Warunki przedłużonej gwarancji obowiązują zgodnie z ISO/WD 4760:2020(E) w odniesieniu do szczelności połączenia profili i maksymalnie umiarkowanego pęcznienia przez 24 godziny pod wpływem wody, pod warunkiem, że woda zostanie usunięta w ciągu tego czasu. Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegano wszystkich instrukcji montażu i spełnione zostały ogólne warunki gwarancji. Przedłużona gwarancja na szczelność i ochronę przed pęcznieniem obowiązuje przez 10 lat, niezależnie od gwarancji na produkt.

Podłoga laminowana z powłoką megaloc aqua protect i hydrofobową powierzchnią jest odporna na wodę podczas wycierania i rozlania wody w zwykłych ilościach w gospodarstwie domowym. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez wodę z dodatkiem środków czyszczących lub innych dodatków lub spowodowanych przez inne płyny. Ponadto wykluczone są uszkodzenia spowodowane działaniem wilgoci z podłoża lub podłogi i sąsiednich elementów budowlanych.

Podłogi nie wolno montować w miejscach bardzo wilgotnych, bardzo suchych lub o bardzo dużych wahaniach temperatury. Gwarancja nie obejmuje zdarzeń wykraczających poza normalne użytkowanie domowe, jak np. stojąca woda, przecieki, zalania, uszkodzenia konstrukcji lub narażenie na deszcz lub śnieg przy otwartych oknach/drzwiach.

Powierzchnia tego produktu jest odporna na działanie wody, ale nie wodoodporna. Niedozwolone jest układanie w pomieszczeniach mokrych, jak np. baseny, okolice basenu, sauny, pomieszczenia z wbudowanymi kanalizacją ściekową, prysznice lub obszary, w których można spodziewać się stałego, powtarzającego się kontaktu z wodą. W przypadku dużego nagromadzenia wody, która również dostaje się pod produkt, nie można wykluczyć gnicia i pleśni.

Wilgoć na podłodze należy usunąć w ciągu 24 godzin. Dylatacje w wilgotnych pomieszczeniach lub w okolicy umywalek i zlewozmywaków, pralek, zmywarek, lodówek i zamrażarek należy wypełnić bardzo elastycznym sznurem okrągłym PE i uszczelnić elastycznym, wodoodpornym silikonem sanitarnym zgodnie z instrukcją montażu. Listwy przypodłogowe, profile i ościeżnice należy uszczelnić wzdłuż ściany i podłogi.

Niedozwolone jest czyszczenie za pomocą profesjonalnych maszyn czyszczących lub myjek parowych.

Wszystkie instrukcje montażu i czyszczenia można znaleźć na opakowaniu produktu lub na stronie: www.classengroup.com/downloads

4. Warunki gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie produkty Classen Holz Kontor GmbH klasy jakości I, które zostały wyprodukowane po dacie wydania niniejszych warunków gwarancji.

Produkty drugiej klasy, przedmioty specjalne lub inne produkty na bazie CERAMIN, które zostały sprzedane z rabatem, a także produkty, które wykazują różnice w kolorze, połysku lub strukturze w porównaniu ze zdjęciami i przykładowymi materiałami nie są objęte gwarancją.

Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie montażu we wnętrzach i związanych z nią warunków klimatycznych pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.

W pomieszczeniach użytkowanych komercyjnie montaż musi być wykonany przez profesjonalnego montażystę podłóg.

5. Wyłączenie gwarancji

Roszczenia gwarancyjne są wyłączone w przypadku szkód spowodowanych przez:

 • nieprawidłowy montaż, użytkowanie, przechowywanie lub transport paneli niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu oraz niestosowanie akcesoriów zatwierdzonych lub zalecanych przez CLASSEN; dozwolone są tylko podkłady spełniające najwyższe wymagania normy EN16354;
 • niewłaściwe przygotowanie podłoża/powierzchni;
 • montaż ewidentnie uszkodzonego towaru;
 • wszelkie modyfikacje oryginalnych paneli podłogowych;
 • normalne zużycie lub drobne ślady zużycia w postaci mikrozarysowań;
 • spowodowane ostrymi obcasami butów, ruchomymi meblami i/lub nieodpowiednimi kółkami krzesłowymi lub zmiany połysku spowodowane piaskiem, żwirem, mleczkiem do szorowania lub klejem;
 • odciski spiczastych lub ostro zakończonych przedmiotów lub nóżek mebli;
 • spadające artykuły gospodarstwa domowego, jeśli ważą więcej niż 0,5 kg i jeśli przekroczono maks. wysokość spadania wynoszącą 0,9 m;
 • niewłaściwe obchodzenie się z panelami podłogowymi lub w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, wypadki lub nadużycie (uszkodzenie w wyniku działania zwierząt jest uważane za nadużycie);
 • niedopuszczalne stosowanie materiałów ściernych oraz niewłaściwa pielęgnacja desek podłogowych w wyniku nieodpowiednich środków czyszczących, szorujących, mydeł, wosków lub past/olejów niezgodnie z zaleceniami producenta; Warunkiem udzielenia gwarancji jest przestrzeganie instrukcji dotyczących czyszczenia i pielęgnacji. Instrukcje powinny zostać przekazane Państwu przez sprzedawcę lub montażystę podczas dokonywania zakupu lub są one dostępne na stronie www.classengroup.com; www.classengroup.com
 • Szczeliny w fugach spowodowane niewłaściwym układaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą pielęgnacją lub czyszczeniem. uszkodzenia w wyniku ciągłego oddziaływania wysokiej temperatury na panele podłogowe;
 • Użycie siły.
 • ślady pozostawione po meblach na kółkach, odkurzaczach lub urządzeniach czyszczących z obrotowymi szczotkami, zabawkach lub innych przedmiotach;
 • próby naprawy we własnym zakresie;
 • chemikalia, żar, ogień i pożar;
 • farby do włosów, rozjaśniacze i inne substancje barwiące;
 • Mieszanki różnych partii produktów.

6. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych

Zgłaszając roszczenie gwarancyjne, klient musi załączyć następujące dokumenty:

 • wyraźne zdjęcia;
 • oryginalna faktura z wykazaną datą zakupu, pieczęcią dostawcy/sprzedawcy;
 • instrukcja montażu.

 

Roszczenie gwarancyjne należy zgłosić w ciągu 30 dni od wystąpienia wady w formie pisemnej lub poprzez złożenie w pełni wypełnionej karty gwarancyjnej

 • u sprzedawcy, od którego zakupiono podłogę;
 • lub bezpośrednio w CLASSEN Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 18-20, D-56759 Kaisersesch.

 

Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w obowiązującym okresie gwarancyjnym.

Rodzaj i ilość produktu muszą być wyraźnie wskazane na oryginalnej fakturze. Bez przedłożenia faktury roszczenie gwarancyjne może zostać odrzucone. W opisie usterki należy podać kod produkcyjny, który można znaleźć z tyłu właściwego panelu podłogowego.

Przed uznaniem reklamacji CLASSEN zastrzega sobie prawo do sprawdzenia kwestionowanej podłogi na miejscu lub zlecenia jej sprawdzenia przez osobę trzecią, zażądania przedłożenia zdjęć wadliwych desek podłogowych i ich otoczenia lub ich samodzielnego wykonania lub żądania samych desek podłogowych w celu sprawdzenia wady.

Ochrona gwarancyjna obowiązuje na terenie UE.

7. Wykluczenie odpowiedzialności

Gwarancja jest niezbywalna i jest dostępna tylko dla pierwotnego nabywcy tak długo, jak jest on właścicielem paneli. Dotyczy tylko pierwszego montażu. Kupujący wskazany na fakturze jest uważany za pierwszego kupującego.

Wszystkie informacje zawarte w broszurach, arkuszach informacyjnych, dokumentach reklamowych i marketingowych, a także oświadczenia przedstawicieli handlowych lub sprzedawców są informacjami ogólnymi i nie są wiążące dla CLASSEN. Przedstawiciele handlowi i sprzedawcy nie są upoważnieni do zmiany gwarancji.

O ile jest to prawnie dopuszczalne, wyklucza się odpowiedzialność za szkody następcze.

Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszej gwarancji jest lub stanie się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. W odniesieniu do niniejszej gwarancji nie zawarto postanowień dodatkowych. Ich ważność, podobnie jak wszelkich innych zmian, jest warunkowana zachowaniem formy pisemnej. Wszystkie dodatkowe postanowienia i zmiany muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela CLASSEN.

Obowiązuje prawo niemieckie. O ile jest to prawnie dopuszczalne, miejscem jurysdykcji jest: CLASSEN Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 18-20, D-56759 Kaisersesch

8. Ustawowe prawa konsumenta

Niniejsza gwarancja producenta nie ogranicza roszczeń prawnych klienta z tytułu wad wobec sprzedawcy lub producenta wynikających z zawartej umowy kupna, których konsument może dochodzić bezpłatnie.

Niniejsze zapewnienie gwarancyjne nie narusza tych ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi. W tym zakresie gwarancja producenta poszerza status prawny klienta.

Jeżeli panele są wadliwe, klient może również skontaktować się ze swoim sprzedawcą w ramach rękojmi, niezależnie od tego, czy istnieje przedmiot gwarancji, czy też skorzystano z gwarancji.

9. Karta gwarancyjna

https://classengroup.com/wp-content/uploads/2022/06/CLASSEN_Garantiebestimmungen-fuer-Laminatboeden-polnisch-Juni-2022.pdf

06/2022